X סגור תפריט דף הבית אודות תחומי פעילות קישורים מאמרים ופסקי דין צור קשר

פנו אלינו
מלאו את הטופס הקצר
ואחזור אליכם בהקדם

זכויות העובד אשר סיים את עבודתו

חוק הודעה מוקדמת פיטורין והתפטרות 2001 התשס"א המוצג בדף מציג את זכויותיו של המתפטר / מפוטר .בדף זה אסקור בקצרה בזכויות העיקריות של המפוטרים אשר לעיתים אינם מודעים כלל למגיע להם, מעבר לכתוב בחוזה העבודה. אגע כמובן רק בעיקרי הדברים במבט על ולא אכנס לניתוחים והרחבות.בגלל קוצר היריעה.

וזו לשון החוק:

1.  הגדרות

בחוק זה -

"חוק פיצויי פיטורים" - חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ד  1963   -;

"עובד במשכורת", "עובד בשכר" - כהגדרתם בסעיף 12 לחוק פיצויי פיטורים;

"שכר רגיל" - שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף 13 לחוק פיצויי פיטורים.

2.  חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

(א)  מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה.

(ב)  עובד המבקש להתפטר מעבודתו ייתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, לפי הוראות חוק זה.

(ג)  הודעה כאמור בסעיף זה תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות חוק זה.

3.  הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת

עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

(1)  במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)  במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

(3)  לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

4.  הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר

עובד בשכר זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:

(1)  במהלך שנת עבודתו הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

(2)  במהלך שנת עבודתו השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(3)  במהלך שנת עבודתו השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;

(4)  לאחר שנת עבודתו השלישית - של חודש ימים.

5.  הודעה מוקדמת להתפטרות

הוראות סעיפים 3 ו4- יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקדמת להתפטרות.

6.   ויתור על עבודה בפועל

(א)   מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

(ב)   מעביד רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרות, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

7.   תוצאות אי מתן הודעה מוקדמת

(א)   מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

(ב)   עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

8.   אישור לעובד על תקופת עבודתו

(א)   מעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.

(ב)   לא נתן מעביד לעובד אישור כאמור בסעיף קטן (א) עד תום ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו - קנס כאמור   בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז1977- (להלן - חוק העונשין).

(ג)   נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה כאמור בסעיף קטן (ב) על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - מחצית הקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד.

(ד)   נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ב) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ג), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

(ה)   שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע פרטים נוספים שיש לכלול באישור.

9.   סמכות שיפוט

לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך שעילתו בחוק זה.

10.   פיטורים והתפטרות בלא מתן הודעה מוקדמת

הוראות סעיפים 2 עד 7 לא יחולו -

(1)   על עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת ובהתייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים, נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת;

(2)   על מעביד, בנסיבות שבהן העובד שפוטר אינו זכאי לפיצויים, על פי הוראות סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.

11.   דין המדינה

לעניין חוק זה, דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

12.   שמירת זכויות

חוק זה, אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

13.   ביצוע ותקנות

(א)   שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב)   על אף האמור בסעיפים 3, 4 ו5-, רשאי שר העבודה והרווחה, בהתייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע הוראות שונות מאלה הקבועות בסעיפים 3 ו4-, לענין הודעה מוקדמת לפיטורים או לענין הודעה מוקדמת להתפטרות, לגבי סוגי עובדים ובהתחשב באופן תשלום השכר ובצורת העסקתם .

14.   (שולב בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט 1969-).

15.   תחילה 2

תחילתו של חוק זה ב1- בחודש שלאחר פרסומו (להלן - יום התחילה), ואולם תחילתו של סעיף 8(ב), (ג) ו-(ד) - שישה חודשים מיום התחילה.

______________________________

1 ק"ת תשס"א, 378.

2  החוק פורסם ביום 17.5.2001.

 

. הודעה מוקדמת או חלף הודעה מוקדמת

 במידה קיבלת הודעת פיטורים הנך זכאי להמשיך ולעבוד בשכר מלא עד לכניסת הפיטורים לתוקף .מידת אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת קבוע על פי רוב בחוזה העבודה, ובכל מקרה לא יפחת מהאורך שנקבע בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,ע"פ חוק זכאי עובד במשכורת להודעה מוקדמת בהתראה כדלקמן:

:
במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים –התראה של יום אחד בשל כל חודש עבודה;

במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

לאחר שנת עבודתו הראשונה - של חודש ימים.

במידה והפיטורים בוצעו באופן מיידי אזי התנהגות זו אינה שוללת את הזכות להודעה מוקדמת, בשתי וריאציות. באחת תקבל הודעה מוקדמת, שבמסגרתה תהיה פטור מלבוא לעבודה אך תהיה זכאי לשכר מלא, כולל כל הזכויות, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת. בווריאציה השנייה, הפיטורים נכנסים לתוקף באופן מיידי, ולכן תהיה זכאי לחלף הודעה מוקדמת, כלומר לתשלום השווה לשכר הרגיל (זה המהווה בסיס לתשלום פיצויי פיטורים) שהיה ניתן לך לו המשכת לעבוד עד תום תקופת ההודעה המוקדמת.
מבחינת מיסוי , שכר המשולם בתקופת הודעה מוקדמת דינו כשכר רגיל ואין עליו כל הקלות שהן , ואילו דינו של חלף הודעה מוקדמת יחשב כדין פיצויי פיטורים, ולכן עשוי להיות פטור ממס הכנסה.

פיצויי פיטורים

במידה וצברת ותק של שנה לפחות במקום עבודתך הנוכחי הנך זכאי לפיצויי פיטורים בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.ע"פ חוק גובה הפיצויים הוא משכורת חודש בגין כל שנת עבודה.בפועל יש לדעת כי לא כל רכיבי השכר מובאים בחשבון הפיצויים לעניין זה. לדוגמא : שווי הרכב הניתן לעובד מטעם החברה  אינו נכלל בשווי משכורת המחושבת לעניין הפיצויים, וכך רכיבי השעות הנוספות והחזקת רכב. מרכיבי הפיצויים נקבעו בתקנות פיצויי פיטורים (התפטרות שרואים אותה כפיטורים, וחישוב הפיצויים), אך כמובן הדעות חלוקות בדבר השאלה מה רכיבי השכר אשר יכללו במשכורת הקובעת לפיצויים .שאלה זו נדונה פעמים רבות בבתי הדין לעבודה. וע"פ פסיקה הוחלט כי העיקרון הוא שהשכר הבסיסי, כולל תוספות המשולמות על בסיס קבוע, ושאינן מותנות בתנאים נוספים ומשולמות אף בהיעדרות יכללו בשכר לפיו מחושבים פיצויי הפיטורים..
המעביד מחויב לשלם את פיצויי הפיטורים תוך 15 יום מיום הפסקת העבודה. כאשר המעביד הפריש כספים לקרן פנסיה, לביטוח מנהלים או לקופת תגמולים, די בכך שייתן לעובד אישור על זכותו לכספים אלה..
פיצויי פיטורים בגובה משכורת חודש בגין כל שנת עבודה פטורים ממס הכנסה, עד לתקרה בסך 10,500 שקל (בשנת 2008) בגין כל שנת עבודה (ובאופן יחסי על חלק שנה). לצורך הפטור ממס הכנסה כוללים פיצויי הפיטורים גם פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו, חלף הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות. קיימות מספר דרכים להגדלת סכום הפטור, ומומלץ להיוועץ באיש מקצוע בעניין זה. הדרכים העיקריות :שמירת רצף זכויות קצבה ושמירת רצף זכויות פיצויים, שבהן יישארו כספי הפיצויים בקרן הפנסיה או בקופת גמל, ומשיכתם תיעשה כעבור שנים אחדות או עם הגיעך לגיל פרישה. לצעד זה יתרון לא רק משיקולי מיסוי, כפי שיוסבר בהמשך.פריסת החיוב במס על פני שנים אחדות : באישורו של פקיד השומה ניתן לפרוס את כספי הפיצויים לשנים שקדמו למועד קבלתם או לשנים שיבואו לאחר מכן. צעד זה עשוי להפחית את שיעור המס השולי החל על הפיצויים.

פיצוי עקב הפרת חוזה

מרבית השכירים, ורבים מעובדי היי-טק ,מועסקים בחוזה עבודה אישי אשר אינו לתקופה קצובה, במסגרתו נתונה למעסיק הזכות לפטר עובדים.אך לעתים נחתם עם העובד חוזה עבודה לתקופה קצובה ומוגדרת , המחייב את הצדדים, העובד והמעביד, להמשיך לקיים את יחסי העבודה במשך כל תקופת החוזה המוגדרת . במקרה זה, פיטורי העובד הינם הפרה של החוזה ,ועשויים לחייב את המעביד לא רק בפיצויי פיטורים, אלא גם בפיצויים בגין הפרת חוזה העבודה מתוקף דיני החוזים.העובד ייפוצה ע"פ הפיצוי המוסכם שנקבע בחוזה או במידה והחוזה שותק בנושא זה ,ע"פ החלטת בית המשפט בו ייקבע גובה הפיצויי בגין ההפרה..
במידה והסתיימה התקופה הקצובה המוגדרת בחוזה והמעביד אינו ממעוניין להאריך את חוזה העבודה, אין הוא מחויב בפיצוי בגין הפרת חוזה מאחר ועמד בתנאיו . אך אין צעד זה גורע מזכותו של העובד לפיצויי פיטורין , וזאת באם עבד אצל מעסיקו זה תקופה הארוכה משנה.

. פדיון ימי חופשה

במידה ונותרו לך ימי זכות לחופשה שנתית שלא נוצלו, מחוייב המעסיק, בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית בסעיף 13, לפדותה, קרי לשלם לעובד את התמורה לימים אלו. כאשר נצברה לזכותך יתרת ימי חופשה רבים  מדובר בסכום כסף לא מבוטל הפטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות, אך חייב במס הכנסה..
במקרה של פיטורים שאינם נכנסים מיד לתוקף (כלומר ניתנת לעובד תקופת הודעה מוקדמת),והמעביד מוותר על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, זכאי העובד לתשלום שכרו בתקופה זו, אף-על-פי שאינו עובד בה. 
כאשר העובד יוזם את היציאה לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת, תיתאפשר חפיפה בין תקופה זו ובין החופשה, חוק חופשה שנתית מתיר פעולה זו (לגבי מכסת החופשה שנובעת מחוק זה) רק לגבי תקופת הודעה המוקדמת שעולה על שבועיים. הגבלות אלה עוסקות בחופשה הנובעת מחוק חופשה שנתית, ואין הן חלות על חופשה עודפת הנובעת מחוזה העבודה האישי או מהסכם קיבוצי.

פיצוי עבור ימי מחלה

עובדי מדינה ורשויות הפורשים לפנסיה זכאים לפיצוי בעבור ימי מחלה שלא נוצלו..

ביטוח פנסיוני: קרן פנסיה וביטוח מנהלים

לאחר פיטוריך או התפטרותך תנסה ככל הנראה למשוך את קרן הפנסיה שלך או ביטוח המנהלים . אם כן , תן לכך מחשבה נוספת ,כאשר פיצויי הפיטורים מופקדים בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, זכותך לפיצויים כוללת את הזכות למשיכת כספי הפיצויים מהקופה. עצתי לך: אל תמשוך את כסף זה, השאר אותו בקופה מסיבה פשוטה כי נוסחת הפדיון על פיה  מחושב סכום הכסף הנמשך מהקופה אינה מטיבה עם המושך, ופוגעת בזכויות הפנסיה שנצברו. באם טרם מצאת מעסיק חדש, תוכל להקפיא את זכויותיך בקופה עד לחזרתך לעבודה או עד הגיעך לגיל הפרישה בהתאם לתנאי הקרן (בדרך כלל: 67 שנה לגבר, 64 שנה לאישה). כספי התגמולים ניתנים למשיכה לפני לגיל הפרישה, ע"פ תקנות מס הכנסה, רק לאחר חצי שנה מיום הפסקת העבודה ובתנאי שטרם נמצא מקום עבודה חדש או לחילופין שכן התחלת עבודה חדשה אך מעסיקך החדש אינו מבטח אותך בביטוח פנסיוני . ישנם תנאים נוספים המאפשרים משיכת הכספים ,רובם פחות שכיחים ,אך יש לזכור . כי גם במקרים שאכן ישנה אפשרות למשיכת כסף זה, מוטב יהיה שלא לגעת בכספים ולחכות לגיל הפרישה, וזאת עקב ,תנאי הפדיון בטרם עת. .

קרן השתלמות

ע"פ רוב הפרשתה מדי חודש כספים לקרן השתלמות.אתה הפרשת אחוזים מסוימים ומעסיקך הוסיף גם הוא .כספים אלה ממשיכים להיות רשומים על שמך בקרן, מומלץ במיוחד לאחר סיום העבודה לקבל מהמעסיק אישור על זכותך למשיכת כספים אלה. תום תקופת העבודה, ואף תקופת אבטלה שבאה לאחריה, אינם מקנים זכות להוצאת הכסף מקרן ההשתלמות . לצורך כך יש להמתין שימלאו שש שנים מיום ההצטרפות לקרן, במועד זה תוכל למשוך את הכסף ללא חיוב במס. משיכת הכסף לפני המועד הזה תחויב במס הכנסה בשיעור 50%. במידה ואתה זקוק ביותר לכסף, כדאי לקחת הלוואת גישור מהבנק, ולא למשוך את כספי הקרן לפני מועד הפירעון.ראוי לציין כי קיימים תנאים נוספים המאפשרים משיכת כספים מקרן השתלמות בפטור ממס כגון עובד שהגיע לגיל פרישה לאחר שלוש שנות חברות או משיכה לצורך השתלמות גם היא לאחר שלוש שנים , אך אלו הם החריגים.:

.

סינון

תחומי התמחות

נעשה באהבה ע"י © כל הזכויות שמורות 2022 
ההודעה נשלחה בהצלחה!
נציגנו ישובו אליכם בהקדם, תודה