X סגור תפריט דף הבית אודות תחומי פעילות קישורים מאמרים ופסקי דין צור קשר

פנו אלינו
מלאו את הטופס הקצר
ואחזור אליכם בהקדם

מכשיר התובענה הייצוגית

 
תובענות ייצוגיות -  בנושאי צרכנות  -  הליך -  נקודת מבט הצרכן, התובע הייצוגי

 

לא אחת עומד האזרח הקטן חסר אונים ומושפל נוכח  פגיעות חוזרות ונשנות וקיפוח של  גופים גדולים רבי עוצמה, כלפיו. מי מאתנו  הצרכנים, לא נתקל בעוולות קטנות ומעליבות , בהפרה של חוקים , בעיגול פינות ,בעוולות קטנות מקוממות אך לא כאלו שיגרמו לנו לצאת למאבקים משפטיים יקרים מול גופים גדולים בעלי אמצעים ויכולות.

לצורך שבירת חוסר השוויון הקוהרנטי הזה נחקק חוק התובענות הייצוגיות, חוק אשר בבסיסו מעניק כוח לצרכן הקטן לתבוע את התאגידים הגדולים גם על אגורה אחת אשר נלקחה מהצרכן שלא ביושר, ולא ע"פ חוק.

""ביסוד התובענה הייצוגית, עומדים שני שיקולים מרכזיים: האחד הגנה על אינטרס הפרט באמצעות מתן תרופה ליחיד שנפגע. אותו יחיד, ברוב המקרים, אינו טורח להגיש תביעה. השיקול השני, עניינו אינטרס הציבור. ביסוד אינטרס זה מונח הצורך לאכוף את הוראות החוק שבגדריו מצויה התובענה הייצוגית. לתובענה הייצוגית יש ערך מרתיע. מפירי החוק יודעים כי לניזוקים יכולת פעולה כנגדם."

דבריו של כב' נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט אהרון ברק בפרשת טצת, בעמ' 784, כדלקמן.

 

 מה היא אם כן התובענה הייצוגית וכיצד ממשים כלי זה?

 תובענה ייצוגית  היא תביעה אזרחית בה אדם יחד תובע חברה / מוסד /ארגון בשם קבוצה. .בבסיס התובענה הייצוגית קיים ההיגיון כי התביעה מייצגת נפגעים רבים אשר לכל אחד מהם נגרם נזק קטן אשר לא מצדיק הגשת תביעה עקב הטורח והעלויות הכרוכות בכך..הליך. התובענה הייצוגית מאפשר לתובע הייצוגי לשאת את נטל התביעה ולתבוע בשם הקבוצה כולה כמייצג ובמידה וההליך יצלח יקבל פיצוי מוגדל מיוחד עבור טרחתו.

תביעות ייצוגיות מוגשות במגוון נושאים כגון צרכנות ,איכות הסביבה ,ביטוח בנקאות תקשורת תביעות מנהליות וכו'. מכשיר התובענה הייצוגית מאפשר ניהול הליך משפטי ותיקון עוולות שונות אשר בספק היו זוכות לאכיפה עקב עלויות ההליך המשפטי מול סכום עלותו של העוול ,וכן בגלל העדר אכיפה מספקת מצד הגורמים הרשמיים . התובענה הייצוגית היא מכשיר צרכני מהמעלה הראשונה, שנועד לאזן בין הכוחות הלא שוויוניים של האזרח/הצרכן הקטן אל מול גופי ענק, כגון: המדינה ורשויותיה, וחברות המספקות שירותים או מוכרות מוצרים לציבור.תועלת שנייה ולא פחות חשובה במנגנון התובענות הייצוגיות נעוץ בכך שמנגנון זה חוסך למערכת הוצאות התדיינות ועלויות מנהליות כיוון שמספר רב של תביעות מקובצות להליך אחד.

 

 

ייחודיות הליך התביעה הייצוגית

 

 ככל תובענה רגילה תובענה ייצוגית מוגשת לבית המשפט. אולם, כדי לנהלה כייצוגית עליך להגיש בד בבד עם הגשתה לבית המשפט גם "בקשה לאישור התובענה כייצוגית", ולקבל את אישורו של בית המשפט לנהלה כייצוגית, ורק לאחר אישורה תהפוך היא לכזו, והתובע יהפוך מתובע רגיל לתובע ייצוגי.

במקרים לא מעטים, אישורה של תביעה כתובענה ייצוגית, מביא להסדר פשרה בין התובע הייצוגי לנתבע, בחסות בית המשפט, ולפיצוי קבוצת התובעים הייצוגיים. מכאן התפתחות מוסד הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ותנאיה.יש לזכור כי כדי שהתביעה תאושר כתובענה ייצוגית עליה לעבור מסננת אשר תאשרה ככזו ולעמוד במספר פרמטרים הקבועים בחוק .

 

התנאים הקבועים בחוק כדי שתביעה תאושר כייצוגית הם:

מי רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובשם מי

4.       (א)  אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להלן:

(1)   אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 3(א), המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם – בשם אותה קבוצה;

(2)   רשות ציבורית בתביעה או בענין כאמור בסעיף 3(א), שבתחום אחת המטרות הציבוריות שבהן עוסקת הרשות הציבורית – בשם קבוצת בני אדם אשר אותה תביעה או אותו ענין, מעוררים שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עמה;

כפי מפורט בסעיף 4 לחוק התובענות הייצוגיות תשס"ו 2006 המגיש תובענה ייצוגית צריך לעמוד בפרמטרים המצוינים בסעיפים .

אישור תובענה ייצוגית בידי בית המשפט

8.       (א)  בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:

(1)   התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה;

(2)   תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;

(3)   קיים יסוד סביר להניח כי עניינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בעניין זה;

(4)   קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

 

 

  • קיומה של "עילת תביעה אישית" לתובע הספציפי כלומר , התובע עצמו נפגע כתוצאה מהעוולה או הפרת החוק, ויש לו נגיעה אישית בדבר כנפגע.
  • העילה מבוססת כדי כך שישנה "עילת תביעה לכאורה" לתובע הייצוגי. כאן בודק בית המשפט אם יש לתובע סיכוי ראלי לזכות בסוף ההליך בתביעתו.
  • על בית המשפט להתרשם כי התובע מביא בפניו עילת תביעה "משותפת" לכל חברי הקבוצה קרי העוולה הינה לא מראה אישי חד פעמי , אלא משהו המהווה בסיס משותף, לתביעה של קבוצה גדולה של תובעים,
  • עוד יבדוק בהמ"ש האם התביעה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
  • יבדוק גם בית המשפט אם התובע הוא "תובע הולם" (קרי: אינו קנטרן, רודף פרסום, תובע סדרתי ועוד), כמו גם באי-כוחו, קרי עורכי דינו הם כאלה המסוגלים לעמוד במעמסה של תובענה ייצוגית וראויים לשאת בנטל מבחינת שמם הטוב וכדומה.
  • שהסעד הנתבע הוא סעד אחיד ומשותף לכלל התובעים הפוטנציאליים, ואין הוא מעורר בחינה נפרדת של כל פרט בתובענה.

תנאי נוסף להגשת הבקשה הוא תום לב הנדרש מהתובע כלומר כי אין כוונה נסתרת מאחרי התובענה למוטט או להתנקם או לסחוט את הנתבע .

הסעדים

20.    (א)  הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה שבשמה נוהלה התובענה הייצוגית, כולה או חלקה, רשאי הוא במסגרת החלטתו על מתן פיצוי כספי או סעד אחר לחברי הקבוצה להורות, בין השאר, הוראה כמפורט להלן, לפי העניין, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להכביד במידה העולה על הנדרש על חברי הקבוצה או על בעלי הדין:

(1)   על תשלום פיצוי כספי או על מתן סעד אחר, בשיעור ובאופן שיקבע, לכל אחד מחברי הקבוצה שהוכחה זכאותו לפיצוי או לסעד כאמור;

(2)   על כך שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר;

(3)   על תשלום פיצוי כספי בסכום כולל ועל אופן חישוב חלקו של כל חבר קבוצה, ובלבד שסכום הפיצוי הכולל ניתן לחישוב מדויק על יסוד הראיות שבפני בית המשפט; הורה בית המשפט על תשלום פיצוי כספי בסכום כולל כאמור, רשאי הוא להורות בדבר חלוקה בין חברי הקבוצה, באופן יחסי לנזקיהם, של יתרת הסכום שתיוותר אם חבר קבוצה, אחד או יותר, לא דרש את חלקו, לא הוכיח את זכאותו לפיצוי או לסעד, לא אותר או שלא ניתן לחלק לו את חלקו מסיבה אחרת, ובלבד שחבר קבוצה לא יקבל פיצוי כספי או סעד אחר מעבר למלוא הפיצוי או הסעד המגיע לו; נותרה יתרת סכום לאחר החלוקה לחברי הקבוצה כאמור, יורה בית המשפט על העברתה לאוצר המדינה.

          (ב)  הורה בית המשפט על כך שכל חבר קבוצה יוכיח את זכאותו לפיצוי כספי או לסעד אחר, רשאי הוא ליתן הוראות בדבר –

(1)   הדרך והמועד להוכחת הזכאות לסעד על ידי חברי הקבוצה ודרך חלוקתו, ורשאי הוא למנות לשם כך אדם בעל כישורים מתאימים (בסעיף זה – ממונה); החליט בית המשפט על מינוי ממונה, רשאי כל אדם הרואה את עצמו נפגע ממעשה או מהחלטה של הממונה, לפנות לבית המשפט אשר הורה על המינוי, ובית המשפט רשאי לאשר, לבטל, או לשנות את המעשה או ההחלטה, וליתן כל צו בענין, הכל כפי שימצא לנכון; שכרו והוצאותיו של הממונה, וכן אופן תשלומם, ייקבעו בידי השר;

(2)   תשלום הוצאות, לחבר קבוצה, בסכום שיקבע בית המשפט או הממונה, בעד הטרחה הכרוכה בהוכחת הזכאות לפיצוי או לסעד כאמור.

          (ג)   מצא בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין.

          (ד)  (1)   הכריע בית המשפט לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, בתובענה ייצוגית, כולה או חלקה, שהוגשה נגד המדינה, רשות מרשויותיה, רשות מקומית או תאגיד שהוקם על פי דין, רשאי הוא, בבואו להחליט בדבר שיעור הפיצויים ואופן תשלום הפיצויים, להתחשב גם בנזק העלול להיגרם, בשל תשלום הפיצוי, שיעורו או אופן תשלומו, לנתבע, לציבור הנזקק לשירותי הנתבע או לציבור בכללותו לעומת התועלת הצפויה מכך לחברי הקבוצה או לציבור.

(2)   הכריע בית המשפט לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, בתובענה ייצוגית, כולה או חלקה, שהוגשה נגד נתבע שאינו מנוי בפסקה (1), רשאי הוא, בבואו להחליט בדבר שיעור הפיצויים ואופן תשלום הפיצויים, להתחשב גם בנזק העלול להיגרם, בשל תשלום הפיצוי, שיעורו או אופן תשלומו, לנתבע, לציבור הנזקק לשירותי הנתבע או לציבור בכללותו, כתוצאה מפגיעה ביציבותו הכלכלית של הנתבע, לעומת התועלת הצפויה מכך לחברי הקבוצה או לציבור.

 

סעד של השבה בתובענה ייצוגית נגד רשות – הוראות מיוחדות

 

21.    אישר בית המשפט תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, לא יחייב את הרשות בהשבה לגבי תקופה העולה על 24 החודשים שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של כל חבר בקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית לתבוע, בשל אותה עילה, סעד גם לגבי תקופות נוספות.

 

בתובענה ייצוגית יכול התובע לבקש מבית המשפט סעד המחייב את הנתבע כלפי הקבוצה הנפגעת , שאישר בית המשפט לתובע הייצוגי לייצג, הסעד הוא אחיד ומשותף לכלל התובעים הפוטנציאליים, למשל: צו מניעה, החזר כספי, או פיצוי ובלבד שהסעד יהיה אחיד לכלל חברי הקבוצה. בדרך כלל ייקבע מנגנון, בפיקוח התובע הייצוגי או בית המשפט, כדי שכל בני קבוצת התובעים הייצוגיים יקבלו את שנפסק, אף שלא היו צד פעיל לתובענה ולא השתתפו בהליכים.

פסק דין בתובענה ייצוגית – יוצר מעשה בית דין ומחייב כמובן את כל חברי קבוצת התובעים המיוצגים, לטוב ולרע, בין שהיו צד פעיל לתובענה ובין אם לאו,  במובן זה שאף אחד מהתובעים הפוטנציאליים הייצוגיים, על אף שלא היו צד לתובענה הייצוגית ולא השתתפו בהליכים, לא יוכל להגיש תביעה נפרדת בגין אותה עילת תביעה.

 

פיצוי התובע הייצוגי

 

גמול לתובע מייצג

22.    (א)  הכריע בית המשפט בתובענה הייצוגית, כולה או חלקה, לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, לרבות בדרך של אישור הסדר פשרה, יורה על תשלום גמול לתובע המייצג, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן מצא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהדבר אינו מוצדק בנסיבות הענין.

          (ב)  בקביעת שיעור הגמול יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים אלה:

(1)   הטרחה שטרח התובע המייצג והסיכון שנטל על עצמו בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, בפרט אם הסעד המבוקש בתובענה הוא סעד הצהרתי;

(2)   התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה;

(3)   מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית.

          (ג)   בית המשפט רשאי, במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו –

(1)   לפסוק גמול למבקש או לתובע המייצג אף אם לא אושרה התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, לפי הענין, בהתחשב בשיקולים כאמור בסעיף קטן (ב);

(2)   לפסוק גמול לארגון שהשתתף בדיונים בתובענה הייצוגית לפי הוראות סעיף 15, אם מצא שהדבר מוצדק לאור הטרחה שטרח והתרומה שתרם בהשתתפותו בדיונים כאמור.

 

אם מתקבלת התובענה הייצוגית והכריע בית המשפט לטובת הקבוצה(התובע זוכה), בית המשפט ייקבע פיצוי מיוחד לתובע הייצוגי שיזם את התובענה בשם הקבוצה. פיצוי זה בא לפצות את התובע הייצוגי על היוזמה , הטרחה הסיכון הזמן והמשאבים שהושקעו על ידו, שלרוב עולים עשרות מונים על הנזק הממשי שנגרם לו.סעיף קטן 2 מאפשר לבית המשפט לפסוק גמול למבקש או לתובע גם אם לא אושרה התובענה הייצוגית או שלא ניתנה הכרעה בתובענה לטובת הקבוצה. פיצוי זה נועד להוות תמריץ לאנשים להגיש תביעות ייצוגיות,אשר נועדו לפצות על כשל בסיסי במערכת של עוולות קטנות אשר לגביהן אין אכיפה. המחוקק רוצה לתגמל את המשתמשים במכשיר התובענה הייצוגית אשר פעמים רבות מביאה לאכיפה ולשמירה על החוק במקומות שידו של הרגולטור אינה מגיעה אליהם.

סינון

תחומי התמחות

נעשה באהבה ע"י © כל הזכויות שמורות 2022 
ההודעה נשלחה בהצלחה!
נציגנו ישובו אליכם בהקדם, תודה