X סגור תפריט דף הבית אודות תחומי פעילות קישורים מאמרים ופסקי דין צור קשר

פנו אלינו
מלאו את הטופס הקצר
ואחזור אליכם בהקדם

לשון הרע

מה היא לשון הרע

לשון הרע מוגדרת כהתבטאות פומבית בע"פ או בכתב כלפי אחר, אשר פגעה או עלולה הייתה לפגוע, בכבודו ו/או בשמו הטוב ו/או בתדמיתו. בתי המשפט מתייחסים בחומרה ובכובד ראש פגיעה אמיתית בשמו הטוב של האדם, אך לא תמיד  ממהרים לפסוק פיצויים בכל מקרה של תביעת לשון הרע. 

וכך מוגדרת לשון הרע בסעיף 1 לחוק:

לשון הרע מהי

1.    לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –

(1)   להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 8) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 9) תש"ע-2009

(4)   לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו;

          בסעיף זה "אדם" – יחיד או תאגיד;

(תיקון מס' 8) תשס"ח-2007

 

בקביעה כי התבטאות מסוימת היא לשון הרע, יש באופן טבעי התנגשות של שני ערכי יסוד , מחד כבוד האדם וחירותו ומאידך ערך יסוד בדמות חופש הביטוי. לאור חשיבותו של עקרון חופש הביטוי בשיטת המשפט הישראלית, סבורים בתי המשפט כי אין להגבילו, אלא במקרים שבהם התובע נפגע באופן מוחשי וממשי מההתבטאות, או מאידך כי בפגיעה היה ו/או קיים פוטנציאל חמור וממשי.

אלמנט הפומביות בהוצאת דיבה, הוא בעל תפקיד מרכזי, היות שהנחת המוצא היא כי רק אמירה שנשמעה ברבים, פוגעת בשמו הטוב של האדם. אין מקום להגן על התבטאויות שנאמרו בין שני אנשים בלבד.

פרסום מהו

2.    (א)  פרסום, לענין לשון הרע - בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

          (ב)  רואים כפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות:

(1)   אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;

(2)   אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות להגיע לאדם זולת הנפגע.

 

לצד דרישת הפרסום, אשר ייתכן ומקשה על היכולת לקבל פיצוי בגין לשון הרע, קובע חוק לשון הרע כי, קבלת פיצוי איננה מותנית בגרימת נזק בפועל, אלא די בכך כי התובע יוכיח כי ההתבטאות הייתה עלולה לפגוע בו. אך יחד עם זאת באם הוכח כי "לשון הרע פורסמהבכוונה לפגוע , רשאי ביהמ"ש לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום .."

ראה לעניין זה סעיף 7 לחוק.

פיצוי ללא הוכחת נזק (תיקון מס' 6) תשנ"ט-1998

7א.     (א)  הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק; חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה, הוא כפסק דין של אותו בית משפט, שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו.

          (ב)  במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק.

          (ג)   במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה, שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום כאמור בסעיף קטן (ב), ללא הוכחת נזק.

 

במידה והנכם מעוניינים בהגשת תביעה בעניין לשון הרע , או הוגשה נגדכם תביעת לשון הרע , טוב תעשו באם תקבעו פגישת יעוץ קצרה במשרדנו , כל זאת בכדי לנהל הליך זה ביעילות, במקצועיות , ובאם נדרש, גם בדיסקרטיות המירבית. 


 

נעשה באהבה ע"י © כל הזכויות שמורות 2022 
ההודעה נשלחה בהצלחה!
נציגנו ישובו אליכם בהקדם, תודה